Nederlands (Dutch)

Hospice of the Western Reserve voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen over burgerrechten en discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. Hospice of the Western Reserve sluit geen mensen uit of behandelt ze anders op grond van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. 

Hospice of the Western Reserve:
 
  • Zorgt voor gratis hulpmiddelen en diensten aan mensen met een handicap om met ons effectiefte communiceren, zoals: Gekwalificeerde doventolken
  • Schriftelijke informatie in andere formaten (grote letters, audio, toegankelijkeelektronische formaten, andere formaten)
  •  Zorgt voor gratis vertalingen voor mensen die Engels niet als eerste taal gebruiken, zoals:Gekwalificeerde tolken
  • Geschreven informatie in andere talen

   Als u deze diensten nodig hebt, neem dan contact op met 216.383.6688 Als u van mening dat Hospice of the Western Reserve heeft nagelaten om deze diensten te verrichten of op een andere manier gediscrimineerd heeft op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht, kunt u een klacht indienen bij:

Mary Kay Tyler, Vice President of Quality
17876 St Clair Ave.
Cleveland, OH 44110
216.383.6688
MKTyler@hospicewr.org

 U kunt persoonlijk een klacht indienen of per post, fax of e-mail. Heeft u hulp bij het indienen van een klacht nodig, dan is Mary Kay Tyler beschikbaar om u te helpen.

U kunt ook een klacht betreffende burgerrechten indienen bij het US Department of Health and Human Services (USA Afdeling voor Gezondheid en Persoonsgebonden Zaken), Office for Civil Rights (Bureau voor Burgerrechten), elektronisch via het Office for Civil Rights Complaint Portal, beschikbaar via https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf of per e-mail of telefonisch op:

US Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 
Translation provided by US Dept of Health and Human Services 26 July 2016.

We Can Help

Speak with the referral team by contacting us seven days a week, 24 hours a day. Any first visit and admission can be made the first day.

Northern Ohio's Hospice of Choice

More than 1,000 Hospice of the Western Reserve employees and 3,000 volunteers live and work side-by-side in the same neighborhoods with our patients and families. We are privileged to have cared for more than 100,000 Northern Ohioans since our inception.