Polskie (Polish)

Hospice of the Western Reserve postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. Hospice of the Western Reserve nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Hospice of the Western Reserve:

    • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład: Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
    • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
    • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład: Wykwalifikowanych tłumaczy

Informacje na piśmie w innych językach 

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z 216.383.6688.

Jeżeli uważasz, że Hospice of the Western Reserve nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do:

Mary Kay Tyler, Vice President of Quality
17876 St Clair Ave.
Cleveland, OH 44110
216.383.6688
MKTyler@hospicewr.org

Skargę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub faksu. Jeżeli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi, Mary Kay Tyler może w tym pomóc.  Skargę obywatelską można również złożyć w U.S. Department of Health and Human Services (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych), Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Formularze skarg są dostępne na stronie http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
 
Translation provided by US Dept of Health and Human Services 26 July 2016

We Can Help

Speak with the referral team by contacting us seven days a week, 24 hours a day. Any first visit and admission can be made the first day.

Northern Ohio's Hospice of Choice

More than 1,000 Hospice of the Western Reserve employees and 3,000 volunteers live and work side-by-side in the same neighborhoods with our patients and families. We are privileged to have cared for more than 100,000 Northern Ohioans since our inception.