Tiếng Việt

Hospice of the Western Reserrve tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Hospice of the Western Reserve không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Hospice of the Western Reserve:
 
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như: Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
  • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như: Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác  

   Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ 216.383.6688.
    
   Nếu bạn tin rằng Hospice of the Western Reserve không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với:

   Mary Kay Tyler, Vice President of Quality
   17876 St Clair Ave.
   Cleveland, OH 44110
   216.383.6688
   MKTyler@hospicewr.org
    
   Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Mary Kay Tyler sẵn sàng giúp bạn.  Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng  hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

   Translation provided by US Dept of Health and Human Services 26 July 2016

We Can Help

Speak with the referral team by contacting us seven days a week, 24 hours a day. Any first visit and admission can be made the first day.

Northern Ohio's Hospice of Choice

More than 1,000 Hospice of the Western Reserve employees and 3,000 volunteers live and work side-by-side in the same neighborhoods with our patients and families. We are privileged to have cared for more than 100,000 Northern Ohioans since our inception.