Yoruba

Hospice of the Western Reserve ba ilana ijọba apapọ lori ofin etọ ara ilu ati pe a ko gbọdọ ṣe ojuṣaaju nipa ẹya, àwo, ilu-abinibi, ọjọ-ori, abarapa tabi jijẹ ọkunrin tabi obinrin. Hospice of the Western Reserve wọn ko gbọdọ yọ awọn eniyan silẹ tabi wuwasi wọn yatọ l'atari eyà, àwo, abinibi, ọọ-ori, tabi jijẹ ọkunrin tabi obinrin.

Hospice of the Western Reserve:

  • Npese-ohun-elo ọfọ ati iranlọwọ fun awọn alaabọ-ara lati le sọrọ ni ọna ti omunadoko, bii: oAkọṣẹmọṣẹ ogbufọ odi
  • oKikọo ọrọ jade ni ọna miran (kikọ ọrọ ni titobi, agbohunsilẹ, awọn ohun-elo igbalode fun ẹrọ ayelujara ati awọn ọna miran.)
  • A npese ogbufo l'ọfẹ fun awọn ti èdè abinibi wọn kìí ṣe èdè GẹẹsioAkọṣẹmọṣẹ ogbufọ
  • oKikọ ọrọ ni awọn èdè miran

 Bi o ba nfẹ awọn anfani wọnyi, kansi 216.383.6688.

Bi ẹ ba nigbagbo wipe Hospice of the Western Reserve ti kuna lati ṣeto awọn iranlọwọ wọnyi tabi ṣe ojuṣaaaju ni awọn ọna miran bi ẹlẹyamẹya, ilu-abinibi, ọjọ-ori, abarapa, tabi jijẹ ọkunrin tabi obinrin, le fi iwe kotẹmi-lọrun/iwe ifẹhonu han si: 

Mary Kay Tyler, Vice President of Quality
17876 St Clair Ave.
Cleveland, OH 44110
216.383.6688
MKTyler@hospicewr.org


Ẹ le fi iwe ifi ẹhonu han ni ojukoroju tabi nipa fifi ranṣẹ ni apo-iwe si adirẹsi wa, faksi, tabi ẹrọ-ayelujara. Bi ẹ ba nilo iranlọwọ lati kọ iwe ifi-ẹhonu han, Rebecca Patrick wa ni sẹpẹ fun yin.

Ẹ tun le pe kotẹmilọrun l'atari etọara-ilu pẹlu U.S Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Office fun Civil Rights Complain Portal, wa ni https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf tabi nipa fifi iwe-sọwọ tabi lori ẹrọ-ibanisọrọ ni:  

U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Buiding Washington, D.C 20201 1-800-368-1019, 800-537-697 (TDD) Ẹ le ri fọọmu fun ẹhonu ni http:/www.hhs.gov/ocr/office/file/index/html.

Translation provided by US Dept of Health and Human Services 26 July 2016

We Can Help

Speak with the referral team by contacting us seven days a week, 24 hours a day. Any first visit and admission can be made the first day.

Northern Ohio's Hospice of Choice

More than 1,000 Hospice of the Western Reserve employees and 3,000 volunteers live and work side-by-side in the same neighborhoods with our patients and families. We are privileged to have cared for more than 100,000 Northern Ohioans since our inception.