Romanian

Hospice of the Western Reserve se conformează legilor Federale privind drepturile civile și nu discriminează pe baza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului.  Hospice of the Western Reserve nu exclude persoanele și nu le tratează diferit din cauza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului.  

Hospice of the Western Reserve:
 
  • Furnizează ajutor și servicii gratuite persoanelor cu dizabilități, pentru a comunica eficient cu noi, cum ar fi: Interpreți calificați pentru limbajul semnelor
  • Informații scrise în alte formate (font de dimensiuni mari, audio, formate electronice accesibile, alte formate)
  • Furnizează servicii lingvistice gratuite persoanelor a căror limbă maternă nu este engleza, cum ar fi: Interpreți calificați
  1. Informații scrise în alte limbi 
    
   Dacă aveți nevoie de aceste servicii, adresați-vă către 216.383.6688.


    Dacă considerați că Hospice of the Western Reserve nu a furnizat aceste servicii sau a discriminat în orice alt fel pe baza rasei, culorii, originii naționale, vârstei, dizabilităților sau sexului, puteți înainta o plângere către:
Mary Kay Tyler, Vice President of Quality
17876 St Clair Ave.
Cleveland, OH 44110
216.383.6688
MKTyler@hospicewr.org

Puteți depune plângerea personal sau prin e-mail, fax, poștă. Dacă aveți nevoie de asistență în depunerea plângerii, Mary Kay Tyler vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta.

Puteți depune și o plângere de drepturi civile la U.S. Department of Health and Human Services (Departamentul SUA pentru Sănătate și Servicii Personale), Office for Civil Rights (Biroul pentru

Drepturi Civile), în format electronic, prin Office for Civil Rights Complaint Portal, disponibil la https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, sau prin e-mail sau telefon, la: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Formularele de plângere sunt disponibile la http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Translation provided by US Dept of Health and Human Services 26 July 2016 

We Can Help

Speak with the referral team by contacting us seven days a week, 24 hours a day. Any first visit and admission can be made the first day.

Northern Ohio's Hospice of Choice

More than 1,000 Hospice of the Western Reserve employees and 3,000 volunteers live and work side-by-side in the same neighborhoods with our patients and families. We are privileged to have cared for more than 100,000 Northern Ohioans since our inception.